Din förberedelse inför KomIgång barnlogopedi

AKKtivs insatser är baserade på aktuell teori om kommunikations- och språkutveckling samt senaste evidens om kommunikationsintervention och AKK. Det är därför av största vikt att du som blivande vägledare för detta omfattande insatspaket har förberett dig genom att inhämta kunskap inom dessa områden. Läs och titta på alla delar i ”AKKtiv bas”. Välj minst en artikel från ”Fördjupning evidensbas AKKtiv” och minst en artikel från ”AKKtiv utvärdering och forskning”.

Förbered dig på att föra samtal i liten grupp om innehållet i artiklarna du valt.

1. AKKtiv bas

Läs/titta på alla:

 • KomIgång-boken, www.akktiv.se/publikationer/
 • Alla animationerna på www.akktiv.se/filmer-om-kommunikationsstod/
 • Vägen till språket, www.akktiv.se/bli-vagledare/
 • Sammanfattningar och rekommendationer från EBH-rapporten Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn, https://habiliteringisverige.se/
 • Woods, J. J., et al. (2011). ”Collaborative consultation in natural environments: strategies to enhance family-centered supports and services.” LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS 42(3): 379-392.
2. Fördjupning evidensbas AKKtiv

Läs minst en av studierna:

 • McDaniel, J., Brady, N., & Warren, S. (2022). Effectiveness of Responsivity Intervention Strategies on Prelinguistic and Language Outcomes for Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis of Group and Single Case Studies. Journal of Autism and Developmental Disorders, 52(11), 4783-4816.
 • Jokihaka, S., Laasonen, M., Lahti-Nuuttila, P., Smolander, S., Kunnari, S., Arkkila, E., . . . Heinonen, K. (2022). Cross-sectional and longitudinal associations between quality of Parent–Child interaction and language ability in preschool-age children with developmental language disorder. Journal of Speech, Language and Hearing Research (Online), 65(6), 2258-2271. doi:https://doi.org/10.1044/2022_JSLHR-21-00479
 • Zwaigenbaum, L., et al. (2015). ”Early Intervention for Children With Autism Spectrum Disorder Under 3 Years of Age: Recommendations for Practice and Research.” Pediatrics 136 Suppl 1: 60-81.
 • Biggs, E., Carter, E., & Gilson, C. (2018). Systematic Review of Interventions Involving Aided AAC Modeling for Children with Complex Communication Needs. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 123(5), 443-473.
 • Branson, D. & Demchak, M (2009). The use of Augmentative and Alternative Communication Methods with Infants and Toddlers with Disabilities: A Research Review. Augmentative and Alternative Communication, 25, (s. 274-286).
3. AKKtiv – utvärdering och forskning

Läs minst en av studierna:

 • Ateva, C., & Sjöström, P. (2010). AKKTIV-KomIgång inom barnlogopedi: pilotutvädering av en utbildning till föräldrar som har barn med svår språkstörning
 • Fäldt, A., et al. (2020). ”“All of a sudden we noticed a difference at home too”: parents’ perception of a parent-focused early communication and AAC intervention for toddlers.” Augmentative and Alternative Communication: 1-12.
 • Dahlström, S. (2022). What happened? Perceptions of ComAlong group intervention by parents of children with developmental language disorders. Göteborgs Universitet: Opublicerad masteruppsats i logopedi 30 hp