KomIgång Online

KomIgång online är ett digitalt stödprogram på 1177 för föräldrar.

KomIgång online ska ge stöd till och förbereda föräldrar som har barn med misstänkta eller identifierade kommunikationssvårigheter inför kommande utredning och insatser. AKKtiv-vägledare kan också använda KomIgång online som komplement till andra insatser eller som en del i föräldrautbildning. KomIgång online ska inte ersätta AKKtiv-insatser på plats, men för enstaka föräldrar som har svårt att ta del av erbjudna insatser kan KomIgång online vara ett viktigt alternativ.

Se en kort film om KomIgång Online

Vilka språk finns KomIgång online på?

KomIgång online finns just nu på svenska. Under 2022 pågår översättning till flera språk.

Vilka vårdgivare kan starta KomIgång online? 

KomIgång online startas upp av vårdgivare inom barnhälsovård, barnlogopedi, barnneuropsykiatri och habilitering. Föräldrarna får då tillgång till det digitala stödprogrammet KomIgång online på 1177 för att på egen hand få grundläggande kunskap om barns kommunikationsutveckling, strategier för bemötande och kommunikationsstöd. KomIgång online inkluderar inget interaktivt moment med vare sig vårdgivare eller andra föräldrar och anpassas inte efter det specifika barnet.

Flera regioner i landet har visat intresse för KomIgång online och har påbörjat arbetet för att kunna erbjuda insatsen i sina regioner.

Forskning

KomIgång online är ett nytt insatspaket inom AKKtiv-programmet. Alla insatser inom AKKtiv bygger på aktuell evidens när det gäller kommunikationsstödjande insatser. Under våren 2022 utvärderas KomIgång online genom en första forskningsstudie med enkät och föräldraintervjuer.

Vad skiljer KomIgång online från andra AKKtiv-insatser?

Vid en AKKtiv-insats på plats får föräldern:

  • individuell feedback och coaching kring sitt barn. Detta får föräldern när hen visar film på sig och sitt barn alternativt berättar om sitt barn utifrån hemuppgifterna.
  • möjlighet att ställa frågor och få svar kring sitt barn.
  • träffa andra föräldrar i liknande situation och har möjlighet att utbyta erfarenhet och få tips från varandra.

Många AKKtiv-insatser på plats innehåller ett lektillfälle på mottagningen eller ett hembesök där förälder får prova strategier och AKK tillsammans med sitt barn och utifrån det få direkt coaching och vägledning från AKKtiv-vägledare.

Har du frågor eller vill veta mer om KomIgång online kontakta Josefin Hansson josefin.b.hansson@vgregion.se