Symbolkommunikation

1004 Leklera, ormar som bits (symbolkom)