Ny forskning: Positiv förändring i föräldrars sociala liv efter föräldrautbildning om kommunikationsstöd

Studien undersöker 467 föräldrars upplevelser av socialt liv före och efter föräldrautbildning AKKtiv KomIgång. Studien visar på en positiv förändring efter genomförd utbildning. Ingen skillnad kunde ses mellan olika grupper av föräldrar gällande kön, utbildningsbakgrund eller språksituation. De positiva förändringarna var störst hos föräldrar till barn med autism eller ADHD och något lägre för föräldrar till barn med syndrom av olika slag. Enkäterna kommer från AKKtiv KomIgång-utbildningar från olika delar av Sverige.

Ellen Backman, Jakob Åsberg Johnels & Gunilla Thunberg (2023) Parental perceptions of social life before and after attending a parent training program for children with complex communication needs: the ComAlong example, Augmentative and Alternative Communication, DOI: 10.1080/07434618.2023.2262036
https://www.tandfonline.com/…/10…/07434618.2023.2262036

AKKtiv KomIgång är en föräldrautbildning som handlar om att lära sig strategier och AKK-sätt för att stötta och stimulera kommunikation.

Publicerat av

Sandra Östberg

Leg. logoped